REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej jako: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r oświadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) Narra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-113) przy Williama Heerleina Lindleya (dalej jako: „Usługodawca”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:
  1. Serwis – platforma dostępna dla Użytkowników pod adresem www.narra.software
  2. Usługa – usługi wskazane w art. 2 ust. 1 Regulaminu świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca dostęp do funkcjonalności Serwisu przeznaczonych do realizacji Usługi,
  4. Dane osobowe – dane osobowe Użytkownika w rozumieniu art. 4 RODO, w tym dane kontaktowe oraz dane dotyczące stanu zdrowia przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
  5. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzania i wydrukowanie.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną Usługę umożliwiającą wprowadzanie w Serwisie informacji dotyczących Danych osobowych Użytkownika oraz dalsze przesyłanie ich do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Podstawą przesyłania informacji handlowej oraz używania w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres projekt[at]narra.pl. Działania na podstawie pozyskanej zgody wykonywać będziemy mogli do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres dwóch lat od jej pozyskania. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem działania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Usługa udzielana jest na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik zobowiązuje do przekładania w ramach Usługi wyłącznie prawdziwych informacji dotyczących jego własnej osoby.
 2. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca dochowa należytą staranność przy świadczeniu Usługi, w szczególności poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do Usługi za wyjątkiem okresów, w których przeprowadzane są prace modernizacyjne, aktualizacyjne oraz konserwacyjne Serwis.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za brak dostępu do Usługi wynikający z siły wyższej.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 1. W celu poprawnego korzystania z Usługi zalecane jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
  1. w zakresie sprzętu: korzystanie z komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej;
  2. w zakresie oprogramowania: korzystanie z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies.
 2. W trakcie korzystania z Usługi na urządzeniu Użytkownika zainstalowane zostają pliki Cookies. Celem poprawnego korzystania z Serwisu, wskazane jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki Cookies. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca przechowuje pliki Cookies Użytkownika w celu:
  1. Zapamiętywanie danych w wypełnianej ankiecie/formularzu;
  2. Tworzenie statystyk odwiedzin Serwisu;
  3. Zabezpieczenie ankiet przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonej Usług oraz za niewykonanie Usługi.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje odpowiednie środki technologiczne adekwatne względem potencjalnego zagrożenia.

5. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Serwisu informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących doprowadzić do zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem.
 2. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box w Serwisie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres projekt[at]narra.pl. Rezygnacja z Usługi oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi.
 2. Zapytanie, uwagi oraz reklamacje należy kierować na adres e-mail : projekt[at]narra.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik wskazuje m.in.:
  1. Dane pozwalające na identyfikację użytkownika, w tym imię i/lub nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu;
  2. Określenie przedmiotu zapytania, uwagi lub reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą;
  3. Datę zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt b.
 4. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 20 dni roboczych od zgłoszenia.

8. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając nasz obowiązek wynikający z RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Narra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-113) przy Williama Heerleina Lindleya 16 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NR KRS: 0000610108. Z administratorem możesz się skontaktować w sposób określony na stronie internetowej www.narra.software.
 2. Dla większego bezpieczeństwa danych osobowych, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Skontaktujesz się z nim wysyłając wiadomość na adres abi[at]narra.pl
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe – dane kontaktowe oraz informacje przekazane w ramach formularza lub badania ankietowego w celu przeprowadzenia badania rynku, w tym w szczególności zapoznania się z Twoją opinią i oczekiwaniami przy przygotowaniu naszej oferty. Będziemy Cię także informować dalszym o rozwoju naszej oferty oraz dostępności oferowanych produktów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie badania ankietowanego przeprowadzanego w celu badania rynku, jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – aby skorzystać z tego prawa, wyślij wiadomość na adres projekt[at]narra.pl. Przetwarzanie odbywać będzie się do czasu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania przez nas celu dla którego przetwarzamy dane, ale nie dłużej niż przez okres dwóch lat od jej pozyskania.
 5. Po zakończeniu przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem technicznym przy przetwarzaniu danych.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 8. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usługi.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu, zmiany związanej z zakresem lub rodzajem świadczonej Usługi, zmiany dotyczącej wymagań technicznych bądź zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu.
 4. Usługodawca informuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie poprzez:
  1. Zamieszczenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Serwisie;
  2. wysłanie komunikatu o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres wskazany przez użytkownika podczas rejestracji;
 5. Dalsze korzystanie z serwisu po otrzymaniu Komunikatu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 powyżej oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika.